Voorwoord

Bij de start van het jaar 2010 waren de vooruitzichten somber. De economische crisis, die in 2009 al snel leidde tot een diepe recessie, zou naar verwachting ook in 2010 zorgen voor een hoge werkloosheid. Wij hebben daar tijdig op kunnen anticiperen en stonden klaar om de snelgroeiende klantenstroom op te vangen en het aanvullende crisisbeleid van de overheid uit te voeren. We hebben alles in het werk gesteld om bij dreigende werkloosheid mensen van de ene baan naar de andere te begeleiden. Door die goede voorbereiding hebben we onze dienstverlening in 2010 onverminderd in stand weten te houden. Sterker nog, we zijn erin geslaagd meer dan 300.000 werkzoekenden aan een nieuwe baan te helpen.

Wel bleek al begin 2010 dat we meer toezeggingen voor re-integratiediensten hadden gedaan dan het re-integratiebudget WW toeliet. We hebben snel de sturing aangescherpt, waardoor de overschrijding van het budget uiteindelijk beperkt bleef. We hadden naar verhouding te weinig trajecten ingekocht voor langdurig werklozen. Door extra inspanningen aan het einde van het jaar hebben we dit aantal wel kunnen verhogen. We zijn er echter niet in geslaagd om voor het volledige bedrag dat voor deze groep beschikbaar was, re-integratietrajecten in te kopen.

Hebben mensen recht op een uitkering, dan willen we die snel verzorgen. En dat lukt: ondanks de sterke toename van het aantal aanvragen hebben toch vrijwel alle nieuwe werklozen in 2010 binnen vier weken de eerste betaling ontvangen.

In 2010 is de nieuwe Wet Wajong in werking getreden. Deze wet legt meer dan voorheen de nadruk op wat jongeren ondanks arbeidsbeperkingen met werken kunnen verdienen. Omdat het om een moeilijke doelgroep gaat, hebben we de ruimte deze jongeren vanaf hun 18de jaar gedurende een periode van negen jaar te begeleiden. Uit de eerste ervaringen blijkt dat de Wajongers zelf positief zijn over de nieuwe wet, en wel om drie redenen: de nieuwe Wajong biedt hulp en is een stok achter de deur, hij biedt perspectief en ruimte voor ontwikkeling. Het aantal werkende Wajongers nam ondanks de economische crisis toe met 3,3 procent. Deze toename is bovendien volledig geconcentreerd bij reguliere werkgevers. Een belangrijk nieuw element in de Wajong is het participatieplan, dat samen met de klant wordt opgesteld. Dat proces vergde aanvankelijk meer tijd dan voorzien. Inmiddels zit het tempo erin en wordt 80 procent van de plannen op tijd afgerond.

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte bevat voor UWV zodanig ingrijpende bezuinigingen, dat gevolgen voor ons takenpakket onvermijdelijk zijn. Bij het schrijven van dit jaarverslag was het overleg over de invulling van de taakstelling nog in volle gang.

We hebben te maken met een hoge werkdruk, nieuwe taken en een onzekere toekomst. Daarom zijn we extra trots op de hogere klantwaardering die we zowel van klanten met een uitkering als van werkgevers hebben gekregen. Die waardering hebben we allereerst te danken aan de inzet van onze medewerkers.

Raad van Bestuur

Pagina opslaan in Mijn UWV verslag