Er zijn 52 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

IRO

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In de eerste acht maanden van 2011 zijn 5.600 klanten begonnen met een IRO-traject (2.800 werklozen en 2.800 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Inkoop opleidingen

In de eerste acht maanden 2011 hebben we 1.700 opleidingen ingekocht: 540 voor werkloze klanten en 1.200 voor klanten met een arbeidsbeperking. 1.200 scholingen zijn in in deze periode succesvol afgesloten met een diploma (voor 740 werkloze klanten en 460 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen voor de WIA en de Wajong tot en met augustus 2011

Voor de nieuwe Wajong hebben we in de eerste acht maanden van 2011 in 91 procent van de gevallen tijdig het recht op een uitkering vastgesteld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Wajong tot en met augustus 2011

In de eerste acht maanden van 2011 is het aantal klanten met een oude Wajong-uitkering met bijna 2.100 gedaald tot 193.300. Eind augustus 2011 waren er 19.600 mensen met een uitkering krachtens de nieuwe Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Mogelijk fraude bij beoordelingen

Uit het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ is de verdenking ontstaan dat op basis van kennelijk valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geclaimd bij UWV. We zijn inmiddels begonnen om klanten op wie dit betrekking heeft, opnieuw te beoordelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling Wajong tot en met april 2011

In de eerste acht maanden van 2011 beoordeelden we bijna 16.100 aanvragen voor de nieuwe Wajong. Bij 63 procent (10.800) is de aanvraag toegekend, in bijna 9.500 gevallen stelden we vervolgens samen met de Wajonger een participatieplan op.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sluitende aanpak Wajongers

In de pilot ‘Sluitende aanpak Wajong’ willen we Wajongers van wie een eerder re-integratietraject niet is geslaagd, alsnog naar werk begeleiden.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ondersteuning bij het in dienst nemen van Wajongers

We bieden werkgevers op verschillende manieren ondersteuning bij het in dienst nemen van jongeren met een beperking.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingssubsidie

UWV wil stimuleren dat scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hun leerlingen ontwikkelen richting werk, en nazorg bieden als ze aansluitend aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. Hiervoor kan UWV subsidie beschikbaar stellen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Convenanten

UWV heeft met verschillende grote en kleine werkgevers convenanten en schriftelijke intentieverklaringen afgesloten om daadwerkelijke werkplekken voor Wajongers te realiseren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Werkervaringsplekken voor Wajongers

In de eerste acht maanden van 2011 werkten 64 Wajongers binnen onze organisatie. Het gaat daarbij echter om plekken met een tijdelijk karakter. Het is onze bedoeling om vaste arbeidsplaatsen voor Wajongers creëren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

400 banen voor Wajongers in Zuidoost-Brabant

In Noordoost- en Zuidoost-Brabant heeft UWV een convenant afgesloten om in drie jaar tijd 400 arbeidsplaatsen te creëren voor Wajongers.Inmiddels is duidelijk dat het afgesproken aantal van 400 plaatsingen niet gehaald zal worden.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal medische beoordelingen

De verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV hebben in eerste acht maanden van 2011 een sociaal medisch oordeel afgegeven voor 55.500 mensen die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast werden 11.800 mensen herbeoordeeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2010 op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling Wajong

Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong ingevoerd. Dit betekent dat er in 2010 sprake is van instroom in zowel de oude als de nieuwe Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Tijdigheid eerste betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, binnen vier weken na de eerste uitkeringsdag een eerste WW-betaling doen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen Wajong

Vanf 1 januari 2010 zijn jonggehandicapten beoordeeld voor de nieuwe Wet Wajong. Eind 2009 zijn ook nog veel aanvragen indediend voor de oude Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. Bij een plaatsing gaat het erom dat de klant gedurende ten minste twee maanden betaald werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling werkende Wajongers

Bijna alle Wajongers (98 procent) zijn volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent dat ze niet in staat zijn zelfstandig met gangbare arbeid het wettelijke minimumloon te verdienen. Toch werkt op dit moment een kwart van hen; jonge Wajongers in toenemende mate bij een reguliere werkgever, de ouderen veelal in de beschermde omgeving van een Wsw-bedrijf.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten

In 2010 hebben we 9.674 re-integratietrajecten voor Wajongers ingekocht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk

In 2010 vonden 314.000 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

School ex programma 2010

In april 2010 startte weer een landelijk ‘School Ex programma’. In 2010 hebben twee keer zoveel schoolverlaters via dit programma werk gevonden als in 2009.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitkeringen in 2010

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk tot en met augustus 2011

In de eerste achtmaanden van 2011 vonden 199.300 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom tot en met augustus 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in de eerste acht maanden van 2011op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG tot en met augustus 2011

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten tot en met augustus 2011

Om Wajongers aan de slag te helpen, kunnen we re-integratietrajecten inkopen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling werkende Wajongers tot en met augustus 2011

Ongeveer een kwart van de Wajongers werkt, De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen Wajong tot en met augustus 2011

Vanf 1 januari 2010 zijn jonggehandicapten beoordeeld voor de nieuwe Wet Wajong. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling Wajong tot en met augustus 2011

Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong ingevoerd. In 2011 is vrijwel alleen nog sprake van instroom in de nieuwe Wajong. De tabel geeft de totale volumeontwikkeling van de Wajong (oud en nieuw) weer.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitkeringen in de eerste acht maanden van 2011

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in de eerste vier maanden van 2011 ontvingen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Tijdigheid eerste betaling tot en met augustus 2011

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien vande eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling Wajong

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, kortweg de Wet Wajong, van kracht geworden. Zestig procent van de aanvragen hebben we toegekend.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Jonggehandicapten aan het werk helpen

UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van Wajongers. We kopen re-integratietrajecten voor hen in maar onze arbeidsdeskundigen begeleiden hen ook zelf naar werk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Participatiemogelijkheden Wajongers

Op verzoek van het ministerie van SZW hebben we in 2009 8.600 Wajongers beoordeeld op hun participatiemogelijkheden. Voor 15 procent van hen zien we mogelijkheden in de een of andere vorm van werk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Tweede kans Wajongers

In vervolg op de zeer positieve resultaten van een in september 2008 gestart pilotproject, maakt een sluitende aanpak sinds1 mei 201 integraal onderdeel uit van de dienstverlening die we bij re-integratiebedrijven inkopen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ondersteuning bij het in dienst nemen van Wajongers

We bieden werkgevers op verschillende manieren ondersteuning bij het in dienst nemen van jongeren met een beperking.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Experimenten voor meer samenwerking

De experimentenregeling is bedoeld om samenwerking te stimuleren tussen organisaties die actief zijn voor jongeren met een beperking.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingssubsidie

UWV wil scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs stimuleren om hun leerlingen te ontwikkelen richting werk en om nazorg te bieden als ze aansluitend aan het werk gaan bij een reguliere werkgever.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder