Er zijn 31 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

IRO

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In de eerste acht maanden van 2011 zijn 5.600 klanten begonnen met een IRO-traject (2.800 werklozen en 2.800 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Inkoop opleidingen

In de eerste acht maanden 2011 hebben we 1.700 opleidingen ingekocht: 540 voor werkloze klanten en 1.200 voor klanten met een arbeidsbeperking. 1.200 scholingen zijn in in deze periode succesvol afgesloten met een diploma (voor 740 werkloze klanten en 460 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen voor de WIA en de Wajong tot en met augustus 2011

Voor de nieuwe Wajong hebben we in de eerste acht maanden van 2011 in 91 procent van de gevallen tijdig het recht op een uitkering vastgesteld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

WIA tot en met augustus 2011

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we bijna 22.000 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend, het gaat daarbij om bijna 17.000 WGA-uitkeringen en bijna 5.000 IVA-uitkeringen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Mogelijk fraude bij beoordelingen

Uit het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ is de verdenking ontstaan dat op basis van kennelijk valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geclaimd bij UWV. We zijn inmiddels begonnen om klanten op wie dit betrekking heeft, opnieuw te beoordelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal medische beoordelingen

De verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV hebben in eerste acht maanden van 2011 een sociaal medisch oordeel afgegeven voor 55.500 mensen die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast werden 11.800 mensen herbeoordeeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2010 op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Voorkomen van instroom in WIA

Het percentage herstelde vangnetgevallen weerspiegelt hoeveel mensen met een Ziektewetuitkering dankzij snelle interventie herstelt binnen dertien weken en hoeveel na dertien weken.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Loonkostensubsidie 2010

Sinds de invoering van de wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) op 1 januari 2009 kan UWV loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WIA

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in 2010 met 27.300 gestegen tot 110.100; de tabel toont de ontwikkeling.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Tijdigheid eerste betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, binnen vier weken na de eerste uitkeringsdag een eerste WW-betaling doen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. Bij een plaatsing gaat het erom dat de klant gedurende ten minste twee maanden betaald werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk

In 2010 vonden 314.000 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitkeringen in 2010

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk tot en met augustus 2011

In de eerste achtmaanden van 2011 vonden 199.300 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom tot en met augustus 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in de eerste acht maanden van 2011op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG tot en met augustus 2011

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Voorkomen van uitkeringsinstroom tot en met augustus 2011

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Loonkostensubsidie tot en met augustus 2011

UWV kan loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2011

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in de eerste acht maanden van 2011 met 18.500 gestegen tot 128.600; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitkeringen in de eerste acht maanden van 2011

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in de eerste vier maanden van 2011 ontvingen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Tijdigheid eerste betaling tot en met augustus 2011

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien vande eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling voor de WIA

WIA-klanten kregen in 2010 hun eerste uitkering op tijd betaald:. We slaagden er echter maar in 55 procent van de gevallen in om het recht op een WIA-uitkering op tijd vast te stellen. Dit hield mede verband met de sterke toename van het aantal WIA-aanvragen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Spontane naleving van regels en plichten

Om het resultaat van handhaving te meten, gebruiken wij sinds 2010 een nieuw kengetal, de nalevingsbereidheid.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Nalevingscommunicatie

Ook in 2010 waren we nauw betrokken bij de gezamenlijke campagne ‘Weet hoe het zit’ van het ministerie van SZW, UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Belastingdienst, over de rechten en plichten van uitkeringsgerechtigden.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Meer loonkostensubsidie ingezet

In 2010 hebben we opnieuw financiële regelingen zoals de loonkostensubsidie onder de aandacht. Dit soort regelingen maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen in dienst te nemen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (geweest).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

IRO

In 2010 zijn 20.000 klanten begonnen met een IRO-traject (9.000 werklozen en 11.000 arbeidsongeschikten). In totaal rondden in 2010 35.000 klanten hun IRO-traject af (ruim 21.000 werklozen en ruim 13.000 arbeidsongeschikten).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Inkoop opleidingen

In 2010 hebben we 5.600 opleidingen ingekocht: 2.800 voor werkloze klanten en ook 2.800 voor arbeidsongeschikten. 8.200 scholingen zijn in 2010 succesvol afgesloten met een diploma (voor 4.900 werkloze klanten en ruim 3.300 arbeidsongeschikten).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Landelijke consulenten

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft samen met UWV een nascholingsprogramma ontwikkeld waarin verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen meer leren over de klachten bij en gevolgen van de behandeling van kanker.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

WIA in 2010

In 2010 hebben we 35.600 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend, het gaat daarbij om krap 28.400 WGA-uitkeringen en bijna 7.300 IVA-uitkeringen. Het aantal lopende WIA-uitkeringen was eind 2010 gestegen met 33 procent.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  
1