Er zijn 58 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten

In 2010 hebben we € 162 miljoen uitgegeven aan de re-integratie van werklozen. Aan de re-integratie van arbeidsongeschikten gaven we € 110 miljoen uit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Aantal ontvangen klachten

In 2010 hebben we 10.549 klachten ontvangen, dat zijn er 470 minder dan in 2009.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Aantal afgehandelde klachten

In 2010 zijn in totaal 10.562 klachten afgehandeld. Het percentage gegrond verklaarde klachten nam verder af tot 40,3 procent (2009: 44,8 procent).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2010 op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Voorkomen van instroom in WIA

Het percentage herstelde vangnetgevallen weerspiegelt hoeveel mensen met een Ziektewetuitkering dankzij snelle interventie herstelt binnen dertien weken en hoeveel na dertien weken.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling toekenningen Wazo

In 2010 hebben we 147.800 nieuwe WAZO-uitkeringen toegekend, dat is minder dan in 2009 (149.400). Het ging hierbij voor het overgrote merendeel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters (137.200 in 2010 tegenover 138.700 in 2009).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Loonkostensubsidie 2010

Sinds de invoering van de wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) op 1 januari 2009 kan UWV loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WAO

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in 2010 met 35.400 gedaald tot 486.300. De totale uitstroom was 39.700.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WIA

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in 2010 met 27.300 gestegen tot 110.100; de tabel toont de ontwikkeling.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling Wajong

Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong ingevoerd. Dit betekent dat er in 2010 sprake is van instroom in zowel de oude als de nieuwe Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WAZ

Het aantal WAZ-uitkeringsgerechtigden is in 2010 met 3.900 verder gedaald tot 30.400. Belangrijkste oorzaak voor de daling is de sluiting van de toegang tot de WAZ per 1 augustus 2005.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet

In 2010 is het aantal toegekende Ziektewetuitkeringen met 281.200 iets lager dan in 2009 (293.200).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WW

Na een explosieve groei in 2009 is het aantal WW-uitkeringsgerechtigden in 2010 met 6.200 gedaald tot 263.700.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Tijdigheid eerste betaling

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, binnen vier weken na de eerste uitkeringsdag een eerste WW-betaling doen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Tijdige gegevensleveringen

UWV Gegevensdiensten levert uit de Polisadministratie gegevens aan derden zoals Gemeentelijke Sociale Diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Personeelsverloop tot en met 2010

Op 31 december 2010 had UWV 21.304 medewerkers in dienst. De tabel toont hoe het personeelsbestand sinds 1 januari 2003 is afgenomen met in totaal 2.546 medewerkers.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Resultaten loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van werknemers.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. Bij een plaatsing gaat het erom dat de klant gedurende ten minste twee maanden betaald werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Klachtsoorten

UWV ontving in 2010 10.549 klachten. Klanten klagen vooral dat er onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie is gegeven.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2010

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten in 2010 is met 1,1 procent gelijk aan dat van 2009; het percentage onzekerheden daalde van 0,6 naar 0,3.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Handhaving

Om het resultaat van handhaving te meten, gebruiken wij sinds 2010 een nieuw kengetal, de nalevingsbereidheid.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling werkende Wajongers

Bijna alle Wajongers (98 procent) zijn volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent dat ze niet in staat zijn zelfstandig met gangbare arbeid het wettelijke minimumloon te verdienen. Toch werkt op dit moment een kwart van hen; jonge Wajongers in toenemende mate bij een reguliere werkgever, de ouderen veelal in de beschermde omgeving van een Wsw-bedrijf.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers

Tot en met december 2010 is aan 3.045 medewerkers boventalligheid aangezegd (2.004 in 2004 tot en met 2006, 408 in 2007, 270 in 2008, 278 in 2009 en 85 in 2010).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Waardering klantgerichtheid

We meten de algehele klanttevredenheid drie keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Klanttevredenheid integrale dienstverlening

Op de Werkpleinen bieden UWV en gemeenten steeds meer gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Eén aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers is de basis van onze dienstverlening, ongeacht het type uitkering dat de klant ontvangt.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling Deeltijd-WW

Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen sinds 1 april 2009 een beroep doen op de regeling Deeltijd-WW. De tabel toont het aantal toekenningen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten

In 2010 hebben we 9.674 re-integratietrajecten voor Wajongers ingekocht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk

In 2010 vonden 314.000 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

School ex programma 2010

In april 2010 startte weer een landelijk ‘School Ex programma’. In 2010 hebben twee keer zoveel schoolverlaters via dit programma werk gevonden als in 2009.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitkeringen in 2010

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk tot en met augustus 2011

In de eerste achtmaanden van 2011 vonden 199.300 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom tot en met augustus 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in de eerste acht maanden van 2011op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG tot en met augustus 2011

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Voorkomen van uitkeringsinstroom tot en met augustus 2011

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten tot en met augustus 2011

In de eerste achtmaanden van 2011 hebben we € 40 miljoen uitgegeven aan de re-integratie van werklozen. Aan de re-integratie van arbeidsongeschikten gaven we € 55 miljoen uit. De tabel toont het aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Loonkostensubsidie tot en met augustus 2011

UWV kan loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten tot en met augustus 2011

Om Wajongers aan de slag te helpen, kunnen we re-integratietrajecten inkopen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling werkende Wajongers tot en met augustus 2011

Ongeveer een kwart van de Wajongers werkt, De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WAO tot en met augustus 2011

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in de eerste acht maanden van 2011 met 29.600 gedaald tot 456.700. De totale uitstroom was 32.000. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2011

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in de eerste acht maanden van 2011 met 18.500 gestegen tot 128.600; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder