Er zijn 86 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

De afgelopen jaren boden UWV en gemeenten op de Werkpleinen steeds meer samen dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. De samenwerking met gemeenten zal zich nu ontwikkelen van integrale naar complementaire dienstverlening op het gebied van werk en inkomen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Branchegerichte dienstverlening tot en met augustus 2011

UWV en gemeenten werken steeds vaker samen om werkgevers te ondersteunen bij het vervullen van vacatures en zo werkzoekenden aan een baan te helpen. Ook in 2011 houden we weer Brancheweken. Op de Werkpleinen staat twaalf weken lang iedere week een andere branche centraal.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Minder jongeren aan het werk

Samen met gemeenten werkt UWV intensief aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Meer 45- en 55-plussers aan de slag

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we 54.900 werklozen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Hulp bij vinden personeel

Om werkgevers zicht te geven op goede potentiële werknemers, plaatsen we van iedereen die werk zoekt een gevalideerd cv op werk.nl. Ook voor uizendbureaus en grotere bedrijven is deze webiste een belangrijk wervingskanaal.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Meer e-dienstverlening

UWV zal steeds meer overgaan op e-dienstverlening. De persoonlijke begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken naar werk maakt voor een belangrijk deel plaats voor online coaching en elektronische dienstverlening.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Leerwerkloketten

Bij leerwerkloketten kunnen werknemers terecht voor loopbaanadvies, beoordeling, EVC en duale trajecten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

IRO

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In de eerste acht maanden van 2011 zijn 5.600 klanten begonnen met een IRO-traject (2.800 werklozen en 2.800 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Inkoop opleidingen

In de eerste acht maanden 2011 hebben we 1.700 opleidingen ingekocht: 540 voor werkloze klanten en 1.200 voor klanten met een arbeidsbeperking. 1.200 scholingen zijn in in deze periode succesvol afgesloten met een diploma (voor 740 werkloze klanten en 460 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Inkoop re-integratiemiddelen

Sinds 2008 koopt UWV op de private markt alleen nog re-integratiedienstverlening in als de klant daardoor een reële kans maakt om op afzienbare termijn werk te vinden. In de eerste acht maanden van 2011 zijn in totaal 28.000 diensten of trajecten gestart.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Beheersing re-integratiebudgetten 2011

Voor de re-integratie van WW-gerechtigde klanten is een jaarbudget beschikbaar van in totaal € 124 miljoen, voor de re-integratie van kanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering € 119 miljoen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Verbeteren ZW-Arborol: stand van zaken

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen voor de WIA en de Wajong tot en met augustus 2011

Voor de nieuwe Wajong hebben we in de eerste acht maanden van 2011 in 91 procent van de gevallen tijdig het recht op een uitkering vastgesteld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB

In de eerste acht maanden van 2011 heeft UWV sociaal-medische beoordelingen verzorgd voor de gemeenten Amsterdam, Groningen, Enschede, Emmen, Zoetermeer, Breda, Midden-Drenthe en Almelo en voor een aantal gemeenten in Zeeland.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Onderzoek KCVG in 2011

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Kennisontwikkeling AKC verloopt volgens plan

De kennisontwikkeling van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) verloopt volgens plan. Een van de concrete projecten is een pilot die als doel heeft de samenwerking te versterken tussen alle professionals in de keten die Wajongers ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. .

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

WW tot en met augustus 2011

In de eerste acht maanden van 2011 heeft UWV 3 procent minder beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in de eerste acht maanden van 2010: 332.100 tegenover 342.900.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

WIA tot en met augustus 2011

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we bijna 22.000 nieuwe WIA-uitkeringen toegekend, het gaat daarbij om bijna 17.000 WGA-uitkeringen en bijna 5.000 IVA-uitkeringen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

WAO tot en met augustus 2011

Het totaal aantal WAO-uitkeringen is in de eerste acht maanden van 2011 met 29.600 gedaald tot 456.700.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Wajong tot en met augustus 2011

In de eerste acht maanden van 2011 is het aantal klanten met een oude Wajong-uitkering met bijna 2.100 gedaald tot 193.300. Eind augustus 2011 waren er 19.600 mensen met een uitkering krachtens de nieuwe Wajong.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling WAZ tot en met augustus 2011

Het aantal mensen met een WAZ-uitkering is in de eerste acht maanden van 2011 met 3.100 verder gedaald tot 27.300.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ziektewet tot en met augustus 2011

In de eerste acht maanden van 2011 zijn iets meer (0,7 procent) Ziektewetuitkeringen toegekend dan in dezelfde periode in 2010: 180.100 tegenover 178.900 in 2009.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Wazo tot en met augustus 2011

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal zestien weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. In de eerste acht maanden van 2011 hebben we 88.500 nieuwe WAZO-uitkeringen toegekend (zelfde periode 2010: 85.800).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Nalevingsbereidheid

Wij willen bevorderen dat onze klanten regels spontaan naleven. Om het resultaat van handhaving te meten, gebruiken wij sinds 2010 een nieuw kengetal, het zogeheten nalevingsniveau.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Overtredingen tot en met augustus 2011

We hebben bijna 25.000 overtredingen geconstateerd in de eerste acht maanden van 2011.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Internet research naar uitkeringsfraude

Naast alle bestaande controlemiddelen investeert UWV ook in digitaal onderzoek naar mogelijke fraude..

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Mogelijk fraude bij beoordelingen

Uit het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ is de verdenking ontstaan dat op basis van kennelijk valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geclaimd bij UWV. We zijn inmiddels begonnen om klanten op wie dit betrekking heeft, opnieuw te beoordelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Onderzoeken onder zzp’ers

In 2011 zullen we naar verwachting ongeveer 200 onderzoeken uitvoeren naar zzp’ers met een WW-uitkering die noch directe noch indirecte uren aan ons hebben opgegeven, maar wel aanspraak hebben gemaakt op zelfstandigenaftrek op basis van gewerkte uren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Passend Werkaanbod

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt sinds 1 juli 2009 de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Sins april dit jaar is het aantal PaWa’s met intensieve dienstverlening duidelijk verhoogd.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Verbetering dienstverlening aan werkgevers

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we diverse maatregelen getroffen om de dienstverlening aan werkgevers verder te verbeteren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Elektronische dienstverlening verder uitgebreid

We hebben onze dienstverlening via internet de afgelopen maanden verder uitgebreid.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Schrijnende gevallen

Soms komen klanten in grote problemen. Recent is in de meeste districten een meldpunt en netwerk voor schrijnende gevallen ingericht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

Sinds enkele maanden werken UWV en de Pensioenfederatie intensief samen om de levering van de periodieke gegevensverstrekking arbeidgeschiktheid te verbeteren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Naar een robuuste loonaangifteketen

Onderdeel van de derde fase van de loonaangifteketen, de robuuste keten, is de zogenoemde actielijn Toekomst Polisadministratie. Die actielijn beoogt de polisadministratie voor te bereiden op de behoefte zoals die in 2013/14 zal bestaan.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bezwaren afhandelen

We nemen snel telefonisch contact op met een klant die een bezwaar indient tegen een formele beslissing en geven dan aan wat hij kan verwachten. In de eerste acht maanden van 2011 hebben we 88 procent van de bezwaarzaken op deze persoonlijke manier behandeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Telefonische dienstverlening

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we 5,2 miljoen telefonische klantvragen ontvangen, 80 procent van de bellers kreeg direct en naar tevredenheid antwoord.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Rol Cliëntenraden

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordeling Wajong tot en met april 2011

In de eerste acht maanden van 2011 beoordeelden we bijna 16.100 aanvragen voor de nieuwe Wajong. Bij 63 procent (10.800) is de aanvraag toegekend, in bijna 9.500 gevallen stelden we vervolgens samen met de Wajonger een participatieplan op.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sluitende aanpak Wajongers

In de pilot ‘Sluitende aanpak Wajong’ willen we Wajongers van wie een eerder re-integratietraject niet is geslaagd, alsnog naar werk begeleiden.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ondersteuning bij het in dienst nemen van Wajongers

We bieden werkgevers op verschillende manieren ondersteuning bij het in dienst nemen van jongeren met een beperking.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder