Er zijn 64 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

De afgelopen jaren boden UWV en gemeenten op de Werkpleinen steeds meer samen dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. De samenwerking met gemeenten zal zich nu ontwikkelen van integrale naar complementaire dienstverlening op het gebied van werk en inkomen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Meer e-dienstverlening

UWV zal steeds meer overgaan op e-dienstverlening. De persoonlijke begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken naar werk maakt voor een belangrijk deel plaats voor online coaching en elektronische dienstverlening.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Beheersing re-integratiebudgetten 2011

Voor de re-integratie van WW-gerechtigde klanten is een jaarbudget beschikbaar van in totaal € 124 miljoen, voor de re-integratie van kanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering € 119 miljoen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Verbeteren ZW-Arborol: stand van zaken

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen voor de WIA en de Wajong tot en met augustus 2011

Voor de nieuwe Wajong hebben we in de eerste acht maanden van 2011 in 91 procent van de gevallen tijdig het recht op een uitkering vastgesteld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB

In de eerste acht maanden van 2011 heeft UWV sociaal-medische beoordelingen verzorgd voor de gemeenten Amsterdam, Groningen, Enschede, Emmen, Zoetermeer, Breda, Midden-Drenthe en Almelo en voor een aantal gemeenten in Zeeland.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Onderzoek KCVG in 2011

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Kennisontwikkeling AKC verloopt volgens plan

De kennisontwikkeling van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) verloopt volgens plan. Een van de concrete projecten is een pilot die als doel heeft de samenwerking te versterken tussen alle professionals in de keten die Wajongers ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. .

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Overtredingen tot en met augustus 2011

We hebben bijna 25.000 overtredingen geconstateerd in de eerste acht maanden van 2011.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

Sinds enkele maanden werken UWV en de Pensioenfederatie intensief samen om de levering van de periodieke gegevensverstrekking arbeidgeschiktheid te verbeteren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Naar een robuuste loonaangifteketen

Onderdeel van de derde fase van de loonaangifteketen, de robuuste keten, is de zogenoemde actielijn Toekomst Polisadministratie. Die actielijn beoogt de polisadministratie voor te bereiden op de behoefte zoals die in 2013/14 zal bestaan.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Telefonische dienstverlening

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we 5,2 miljoen telefonische klantvragen ontvangen, 80 procent van de bellers kreeg direct en naar tevredenheid antwoord.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Werkervaringsplekken voor Wajongers

In de eerste acht maanden van 2011 werkten 64 Wajongers binnen onze organisatie. Het gaat daarbij echter om plekken met een tijdelijk karakter. Het is onze bedoeling om vaste arbeidsplaatsen voor Wajongers creëren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling personeelsbestand

Het aantal medewerkers van UWV is sinds 2003 ieder jaar afgenomen. Tot eind 2008 ging het om een totaal van 8.000 medewerkers. Per 1 september 2011 hadden we 19.855 medewerkers (16.930 fte’s) in dienst.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Diverser personeelsbestand

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven bewust naar diversiteit in het personeelbestand.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Huisvesting tot en met augustus 2011

In de eerste acht maanden van 2011 daalde het aantal panden van 186 eind december 2010 tot 163.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

ICT-agenda

De wens om versterkt in te zetten op de ontwikkeling van e-dienstverlening aan klanten en e-werken binnen de organisatie, bepaalt steeds meer de ICT-agenda.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Werken aan integriteit

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In de eerste acht maanden van 2011 ontvingen we 120 signalen van mogelijke schending van de integriteit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Gegevensbeheer

Focuspunten op het gebied van beveiliging en privacy voor 2011 zijn autorisatiebeheer, bewustwording en digitalisering.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Maatschappelijke betrokkenheid

UWV vindt maatschappelijke betrokkenheid essentieel voor een organisatie waarvan burgers voor hun werk of inkomen afhankelijk zijn. In de eerste acht maanden zijn een aantal initiatieven op dit gebied genomen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsvoering. In de eerste acht maanden van 2012 zijn er weer nieuwe initiatieven ontwikkeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sociaal medische beoordelingen

De verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV hebben in eerste acht maanden van 2011 een sociaal medisch oordeel afgegeven voor 55.500 mensen die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast werden 11.800 mensen herbeoordeeld.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Risicobeheersing

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Wij onderkennen de volgende zaken als belangrijkste risico’s.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Personeelsverloop tot en met 2010

Op 31 december 2010 had UWV 21.304 medewerkers in dienst. De tabel toont hoe het personeelsbestand sinds 1 januari 2003 is afgenomen met in totaal 2.546 medewerkers.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Resultaten loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV en Belastingdienst op het terrein van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens rond de arbeidsverhouding van werknemers.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2010

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten in 2010 is met 1,1 procent gelijk aan dat van 2009; het percentage onzekerheden daalde van 0,6 naar 0,3.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Financiële rechtmatigheid verslagjaar tot en met derde kwartaal verslagjaar 2011

De financiële rechtmatigheid is over de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2011 gestegen van 98,6 procent in 2010 tot 99,0 procent. De tabel toont het percentage financiële fouten en onzekerheden in de uitkeringslasten op wetsniveau.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Personeelsverloop tot en met de eerste acht maanden van 2011

Op 1 mei 2011 had UWV 20.360 medewerkers in dienst (17.382 fte'n). De tabel toont het pesoneelsverloop sinds 2003.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Beheersing re-integratiebudgetten

In 2010 hebben we € 162 miljoen uitgegeven aan de re-integratie van werklozen en € 110 miljoen aan de re-integratie van arbeidsongeschikten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Kennis delen en ontwikkelen

UWV heeft een unieke expertise op het terrein van sociaal-medisch beoordelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Klantsignalen zorgen voor betere kwaliteit

De grote hoeveelheid beschikbare gegevens maakt het mogelijk om klantgedrag te analyseren en te voorspellen – en vervolgens onze dienstverlening te verbeteren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Divers personeelsbestand

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven bewust naar diversiteit in het personeelbestand.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Instroom afstand tot de arbeidsmarkt

UWV geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Gezond werk

Als werkgever wil UWV bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van zijn medewerkers.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Huisvesting

De personeelstoename als gevolg van de crisis hebben we grotendeels opgevangen door efficiënter gebruik te maken van de ruimte.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

ICT eenvoudiger en goedkoper

In 2010 hebben we de migratie van de grote systemen naar het hoofdrekencentrum afgerond, in 2011 worden de laatste kleinere systemen overgezet of helemaal uitgezet.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Rechtmatigheid Europese aanbestedingen

UWV hanteert als uitgangspunt het strikt volgen van de regels van Europese aanbesteding. Met het oog op de bestuurbaarheid van de ICT-organisatie en de bedrijfscontinuïteit hebben wij in een aantal gevallen besloten om (vooralsnog) niet Europees aan te besteden.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Controleorganen UWV

UWV beschikt over een interne accountantsdienst en maakt daarnaast gebruik van de diensten van een externe accountant.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Risicobeheersing

Risicobeheersing vormt een integraal onderdeel van onze managementcyclus.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Werken aan integriteit

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder