Er zijn 72 paragrafen uit de jaarverslagen gevonden.
Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

De afgelopen jaren boden UWV en gemeenten op de Werkpleinen steeds meer samen dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. De samenwerking met gemeenten zal zich nu ontwikkelen van integrale naar complementaire dienstverlening op het gebied van werk en inkomen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Branchegerichte dienstverlening tot en met augustus 2011

UWV en gemeenten werken steeds vaker samen om werkgevers te ondersteunen bij het vervullen van vacatures en zo werkzoekenden aan een baan te helpen. Ook in 2011 houden we weer Brancheweken. Op de Werkpleinen staat twaalf weken lang iedere week een andere branche centraal.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Minder jongeren aan het werk

Samen met gemeenten werkt UWV intensief aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Meer 45- en 55-plussers aan de slag

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we 54.900 werklozen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Meer e-dienstverlening

UWV zal steeds meer overgaan op e-dienstverlening. De persoonlijke begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken naar werk maakt voor een belangrijk deel plaats voor online coaching en elektronische dienstverlening.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Leerwerkloketten

Bij leerwerkloketten kunnen werknemers terecht voor loopbaanadvies, beoordeling, EVC en duale trajecten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

IRO

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In de eerste acht maanden van 2011 zijn 5.600 klanten begonnen met een IRO-traject (2.800 werklozen en 2.800 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Inkoop opleidingen

In de eerste acht maanden 2011 hebben we 1.700 opleidingen ingekocht: 540 voor werkloze klanten en 1.200 voor klanten met een arbeidsbeperking. 1.200 scholingen zijn in in deze periode succesvol afgesloten met een diploma (voor 740 werkloze klanten en 460 klanten met een arbeidsbeperking).

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Inkoop re-integratiemiddelen

Sinds 2008 koopt UWV op de private markt alleen nog re-integratiedienstverlening in als de klant daardoor een reële kans maakt om op afzienbare termijn werk te vinden. In de eerste acht maanden van 2011 zijn in totaal 28.000 diensten of trajecten gestart.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Beheersing re-integratiebudgetten 2011

Voor de re-integratie van WW-gerechtigde klanten is een jaarbudget beschikbaar van in totaal € 124 miljoen, voor de re-integratie van kanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering € 119 miljoen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Nalevingsbereidheid

Wij willen bevorderen dat onze klanten regels spontaan naleven. Om het resultaat van handhaving te meten, gebruiken wij sinds 2010 een nieuw kengetal, het zogeheten nalevingsniveau.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Overtredingen tot en met augustus 2011

We hebben bijna 25.000 overtredingen geconstateerd in de eerste acht maanden van 2011.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Internet research naar uitkeringsfraude

Naast alle bestaande controlemiddelen investeert UWV ook in digitaal onderzoek naar mogelijke fraude..

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Passend Werkaanbod

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt sinds 1 juli 2009 de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Sins april dit jaar is het aantal PaWa’s met intensieve dienstverlening duidelijk verhoogd.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Elektronische dienstverlening verder uitgebreid

We hebben onze dienstverlening via internet de afgelopen maanden verder uitgebreid.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

Sinds enkele maanden werken UWV en de Pensioenfederatie intensief samen om de levering van de periodieke gegevensverstrekking arbeidgeschiktheid te verbeteren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Telefonische dienstverlening

In de eerste acht maanden van 2011 hebben we 5,2 miljoen telefonische klantvragen ontvangen, 80 procent van de bellers kreeg direct en naar tevredenheid antwoord.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Rol Cliëntenraden

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Sluitende aanpak Wajongers

In de pilot ‘Sluitende aanpak Wajong’ willen we Wajongers van wie een eerder re-integratietraject niet is geslaagd, alsnog naar werk begeleiden.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingssubsidie

UWV wil stimuleren dat scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hun leerlingen ontwikkelen richting werk, en nazorg bieden als ze aansluitend aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. Hiervoor kan UWV subsidie beschikbaar stellen.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Convenanten

UWV heeft met verschillende grote en kleine werkgevers convenanten en schriftelijke intentieverklaringen afgesloten om daadwerkelijke werkplekken voor Wajongers te realiseren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Onderzoek interne jobcoach

In 2011 en 2012 doet UWV in samenwerking met het ministerie van SZW onderzoek naar interne begeleiding van werknemers met een ziekte of handicap door de werkgever.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Werkervaringsplekken voor Wajongers

In de eerste acht maanden van 2011 werkten 64 Wajongers binnen onze organisatie. Het gaat daarbij echter om plekken met een tijdelijk karakter. Het is onze bedoeling om vaste arbeidsplaatsen voor Wajongers creëren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

400 banen voor Wajongers in Zuidoost-Brabant

In Noordoost- en Zuidoost-Brabant heeft UWV een convenant afgesloten om in drie jaar tijd 400 arbeidsplaatsen te creëren voor Wajongers.Inmiddels is duidelijk dat het afgesproken aantal van 400 plaatsingen niet gehaald zal worden.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Diverser personeelsbestand

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven bewust naar diversiteit in het personeelbestand.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Convenant met COLO

Colo, de vereniging van zeventien samenwerkende kenniscentra, en UWV WERKbedrijf zijn onlangs een strategisch partnership aangegaan.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten

In 2010 hebben we € 162 miljoen uitgegeven aan de re-integratie van werklozen. Aan de re-integratie van arbeidsongeschikten gaven we € 110 miljoen uit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2010 op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Loonkostensubsidie 2010

Sinds de invoering van de wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) op 1 januari 2009 kan UWV loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. Bij een plaatsing gaat het erom dat de klant gedurende ten minste twee maanden betaald werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ontwikkeling werkende Wajongers

Bijna alle Wajongers (98 procent) zijn volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent dat ze niet in staat zijn zelfstandig met gangbare arbeid het wettelijke minimumloon te verdienen. Toch werkt op dit moment een kwart van hen; jonge Wajongers in toenemende mate bij een reguliere werkgever, de ouderen veelal in de beschermde omgeving van een Wsw-bedrijf.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Klanttevredenheid integrale dienstverlening

Op de Werkpleinen bieden UWV en gemeenten steeds meer gezamenlijke dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Eén aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers is de basis van onze dienstverlening, ongeacht het type uitkering dat de klant ontvangt.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Ingekochte re-integratietrajecten voor jonggehandicapten

In 2010 hebben we 9.674 re-integratietrajecten voor Wajongers ingekocht.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk

In 2010 vonden 314.000 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

School ex programma 2010

In april 2010 startte weer een landelijk ‘School Ex programma’. In 2010 hebben twee keer zoveel schoolverlaters via dit programma werk gevonden als in 2009.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Uitstroom naar werk tot en met augustus 2011

In de eerste achtmaanden van 2011 vonden 199.300 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom tot en met augustus 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in de eerste acht maanden van 2011op het gebied van een aantal prestatie-indicatoren.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Plaatsingspercentages AG tot en met augustus 2011

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten tot en met augustus 2011

In de eerste achtmaanden van 2011 hebben we € 40 miljoen uitgegeven aan de re-integratie van werklozen. Aan de re-integratie van arbeidsongeschikten gaven we € 55 miljoen uit. De tabel toont het aantal ingekochte re-integratietrajecten en -diensten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder  

Loonkostensubsidie tot en met augustus 2011

UWV kan loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

Voeg toe aan mijn UWV verslag
Lees verder